Nikko Bodo Sperlein Voyage White Tea Saucer 5 1/2" (14cm)