Portmeirion Botanic Garden Pasta/Low Bowls, Set of 6