Portmeirion Sophie Conran White Mini Dip Dishes, Set of 4